Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

 

Література

 1. Історична основа, тема, ідея «Слова о полку Ігоревім». «Слово…» як літературна пам'ятка світового значення.
 2. Полемічна література кінця ХVI-поч. ХVII ст. Провідні мотиви послань Івана Вишенського.
 3. Життєвий і творчий шлях І. Котляревського. Проблематика, жанр «Енеїди» І. Котляревського. «Енеїда» як перший твір літератури нового типу.
 4. Г. Квітка-Основ'яненко як перший український повістяр-«побутописець». Бурлескно-романтична проза письменника.
 5. Т. Шевченко – основоположник нової української літератури. Рання творчість Т. Шевченка.
 6. П. Куліш як літературний критик. Історичний роман П. Куліша «Чорна рада».
 7. . Національна ідея в творчості І. Нечуя-Левицького (історична та соціальна проза).
 8. П. Грабовський про призначення поезії. Патріотичні та інтернаціональні мотиви.
 9. Іван Франко як літературний критик і літературознавець.  Філософські та історичні поеми Франка «Мойсей», «Іван Вишенський».
 10. Лірика Лесі Українки. Основні мотиви. Ідейно-естетична своєрідність.
 11. М. Коцюбинський – новеліст. Проблематика, характери, особливості психологічного аналізу.
 12. Ідейно-художній аналіз повісті О. Кобилянської «Земля».
 13. Новаторство В. Стефаника-новеліста. Особливості психологічного аналізу в прозі В. Стефаника.
 14. Розвиток жанру байки в українській класичній літературі. Життєвий і творчий шлях Є. Гребінки.
 15. Людина і війна у творчості українських письменників (О. Довженко, О. Гончар, І. Багряний).
 16. Українська поезія «шістдесятників» (В. Симоненко, В. Стус, І, Драч, Д. Павличко, Л. Костенко). Провідні мотиви і жанри.
 17. Здобутки української драматургії другої половини ХІХ ст. І. Карпенко-Карий – реформатор української драми. Жанрові й тематичні обрії його творчого доробку.
 18. Творчість О. Гончара. Проблематика, сюжет, композиція, система образів романів «Собор», «Прапороносці».
 19. Новаторський характер творчості М. Вінграновського. Основні мотиви лірики. Національні символи в його поезії. М. Вінграновський – неперевершений майстер інтимної лірики.
 20. Проблематика і поетика романів І. Багряного.
 21. Тема моральних пошуків у сучасній українській прозі (твои М. Стельмаха, П. Загребельного).
 22. Життєва і художня правда в українській літературі ХХ ст. (Діалог митців про минуле і сучасне).
 23. Людина і природа, людина і технологія в сучасній літературі («Собор», «Чорний яр», публіцистика О. Гончара, «Чорнобильська Мадонна» І, Драча).
 24. Новаторський характер драматургії М. Куліща. Проблематка п'єси М. Куліша «Мина Мазайло».
 25. Крах романтиків і тріумфування прагматиків у романах і повістях В. Підмогильного.
 26. Проблематика, художня своєрідність повістей М. Коцюбинського «Fatamorgana», «Тіні забутих предків».
 27. Сатира Т. Шевченка, її стильова своєрідність («Сон», «Кавказ», «І мертвим, і живим…»).
 28. Особливості нової хвилі в українській сучасній поезії: гурти (БуБаБу, ЛуГоСад, Нова деґенерація), творчі ініціативи, збірки і їх мотиви.
 29. Творі здобутки М. Хвильового – поета і прозаїка. Новаторський характер новелістики М. Хвильового. Повісті М. Хвильового, роман «Вальдшнепи».
 30. Незвичайні характери і засоби їхньої романтизації у прозі Ю. Яновського.

 

 Питання до ДАК  з МВУЛ

 1. Структура уроку літератури. Специфіка та ефективність уроку літератури. Мотиваційне забезпечення уроку літератури. Проблема типології.
 2. Особливості вивчення ліричних творів. Вивчення різних за структурою і способом організації ліричних творів. Етапи вивчення ліричних творів.
 3. Особливості вивчення епічного твору в школі. Складання плану епічного твору. Переказ твору та його види.
 4. Навчальний кабінет літератури, його обладнання і принципи роботи.
 5. Проблема типології уроків літератури. Різні класифікації уроків.
 6. Методологія і методика аналізу художнього твору. Принципи, прийоми і шляхи аналізу. Історико-генетичний та історико-функціональний підхід до вивчення твору.
 7. Проблемність на уроках літератури. Шляхи створення проблемних ситуацій
 8. Особливості вивчення фольклорних творів. Вивчення казок, афористичних творів, пісень та дум. 
 9. Вивчення особистості письменника в школі. Розкриття біографії письменника в єдності з його творчістю. Принципи, методи, форми і прийоми  вивчення біографії.
 10. Учитель-словесник і його професійні якості. Основні вимоги до вчителя-словесника. Планування роботи і система діяльності вчителя-словесника. Самоосвіта вчителя літератури.
 11. Специфіка навчального предмету літератури, поєднання в ньому науки і мистецтва. Предмет літератури в загальноосвітній школі.
 12. Факультативні заняття з літератури. Позакласна робота з літератури. Літературно-мистецькі та творчі гуртки в школі.
 13. Формування в учнів теоретико-літературних понять. Технічні засоби на літературних заняттях.
 14. Особливості вивчення драматичних творів
 15. Учень і література. Методика вивчення читацьких інтересів школярів. Аннотації, віднуки, рецензії учня на прочитаний твір.

 

Питання з МВУМ  для ДАКу

1.Українська мова як наука і навчальна дисципліна в школі. Дидактичні основи навчання української мови.

2.Зміст і структура шкільної програми з мови. Основні положення «Пояснювальної записки». Структура розділів програми. Змістові лінії програми та шляхи їх реалізації.

2. Методи, прийоми і засоби навчання української мови. Інтерактивні методи навчання. Дидактичні вимоги до вибору методів навчання для реалізації освітньо-виховних завдань. Вимоги до дидактичного матеріалу. Наочність на уроках української мови. Підручник як основний засіб навчання. Інформаційно-комунікаційні засоби навчання.

3.Проблема типології уроків української мови. Основні завдання сучасного уроку. Зміст уроку української мови. Типи уроків української мови, їх структура і методика проведення. Нестандартні уроки та методика їх проведення.

4.Лінгвістичні основи навчання фонетики. Методи навчання фонетики, прийоми формування в учнів орфоепічних дій. Попередження помилок, викликаних явищем інтерференції.

5.Зміст шкільного курсу лексикології і фразеології. Специфічні прийоми навчання лексики і фразеології. Словникова робота. Засоби навчання лексики і фразеології

6.Значення і завдання вивчення  будови слова і словотвору. Шляхи подолання труднощів у виділенні морфем. Прийоми вивчення морфемної будови слова. Використання наочності й ТЗН під час вивчення будови слова й словотвору.

7.Значення, завдання, зміст і принципи вивчення частин мови в шкільному курсі мови. Методи і прийоми теоретико-практичного вивчення частин мови.

8.Лінгвістичні основи методики вивчення словосполучення і речення у школі. Методика ознайомлення учнів з поняттям «словосполучення» і «речення».. Шляхи подолання труднощів у вивченні словосполучення і речення.

9. Орфографія в шкільному курсі української мови (зміст, мета, завдання). Принципи і прийоми навчання орфографії, шляхи формування в учнів орфографічних дій. Попередження помилок, викликаних явищем інтерференції. Тестові завдання у формуванні правописної грамотності учнів. Основні види диктантів та методика їх проведення. Вимоги до текстів диктантів. Робота над орфографічними помилками. Застосування інноваційних технологій у навчанні орфографії.

10.Поняття про пунктуацію як розділ мовознавчої науки. Труднощі у вивченні окремих питань пунктуації. Принципи пунктуації та принципи навчання пунктуації. Специфічні прийоми навчання пунктуації. Види диктантів у формування пунктуаційної грамотності.

11.Значення й завдання роботи з розвитку зв’язного мовлення. Характеристика основних мовленнєвих понять. Напрями роботи з розвитку мовлення учнів.  Принципи мовленнєвої підготовки учнів.

12.Рецептивні види мовленнєвої діяльності. Аудіювання. Читання. Продуктивні методи мовленнєвої діяльності. Говоріння. Письмо. Монологічне і діалогічне мовлення.

13.Місце творів у системі роботи з розвитку зв’язного мовлення, класифікація творів. Методика проведення творів різних типів. Методика перевірки й оцінювання творів. Види переказів та методика їх проведення. Норми оцінювання переказів.

14.Значення спецкурсів і  факультативних занять з української мови. Особливості вивчення  загальних відомостей про мову. Мета і завдання вивчення української мови в старших класах. Значення та основні принципи організації позакласної роботи у формуванні мовної особистості учнів. Види позакласної роботи та методика їх проведення.

15. Значення методичної роботи вчителя-словесника. Шляхи і засоби підвищення кваліфікації вчителів. Роль методоб’єднань у вдосконаленні роботи вчителів. Методична компетентність учителя-словесника як обов’язкова умова успішності його професійної діяльності. Шкільний кабінет української мови та його значення.

 

Питання до ДАКу  з СУЛМ

1.Нова українська літературна мова на загальнонародній основі. Роль  І.П. Котляревського та Т.Г.Шевченка в історії розвитку сучасної української літературної мови.

2.Українська літературна мова як унормована і відшліфована багатовіковою практикою, кращими майстрами слова загальнонаціональна мова. Ознаки літературної мови. Основні стилі і підстилі української літературної мови.

3.Фонетика, її завдання. Сегментні та суперсегментні фонетичні одиниці. Фонема, її функції. Варіанти фонем. Фонетична та фонематична транскрипція. Фонема і звук.

4.Аспекти вивчення звуків мови. Система голосних і приголосних української мови, їх класифікації.

5.Асиміляція і дисиміляція. Їх різновиди. Позиційні і історичні чергування звуків в українській мові.

6.Основні правила української орфоепії українська графіка. Принципи українського правопису.

7.Слово і його значення. Лексичне і граматичне значення слова. Типи лексичних значень. Однозначність і багатозначність слова. Омоніми. Омонімія і полісемія. Стилістичні функції омонімів і багатозначних слів. Пароніми, їх ознаки та функції.

8.Синоніми. Типи синонімів. Антоніми, їх типи та використання.

9.Шляхи становлення лексичного складу мови. Питомий шар лексики, запозичення. Активна і пасивна лексика. Історизми, архаїзми, їх різновиди. Неологізми, їх ознаки та різновиди.

10.Українська фразеологія. Типи фразеологізмів. Джерела фразеології. Стилістичні функції фразеологічних одиниць. Особливості семантики фразеологізмів.

11.Словотвір. Поняття про морфеми, аломорфи та варіанти. Типи морфем. Афіксоїди. Зміни в морфемній структурі слів.

12.Мотивуюче слово і дериват. Завдання морфемного та словотвірного аналізу слів. Словотвірний тип. Способи словотворення.

13.Морфологія як учення про систему форм слова, граматичні категорії та частини мови. Основні поняття граматики: граматичне значення, граматична форма, граматична категорія. Частини мови і принципи їх класифікації.

14.Іменник. Лексико-граматичні розряди іменника. Категорії іменника. Поділ іменників на відміни та групи. Особливості словозміни іменників.

15. Прикметник. Розряди прикметників за значенням. Ступені порівняння прикметників. Особливості відмінювання прикметників.

16.Займенник у системі частин мови. Розряди за значенням та співвідношенням з іншими частинами мови. Особливості словозміни займенників в межах розрядів.

17.Числівник у системі частин мови. Значеннєві та структурні розряди числівників. Морфологічні особливості і сполучуваність з іменниками. Особливості словозміни.

18.Дієслово. Система дієслівних форм. Граматичні категорії, синтаксичні функції дієслова.

19.Дієприкметник і дієприслівник. Граматичні категорії, творення дієприкметників і дієприслівників.

20.Прислівник у системі частин мови. Морфологічні і семантичні ознаки. Предикативні та модальні прислівники.

21.Службові слова, їх не частиномовний статус. Принципи класифікації службових слів. Вигуки. Звуконаслідувальні слова. Інтер’єктивація.

22. Перехідні явища в системі частин мови. Критерії переходу слів з одного лексико-граматичного розряду в інший.

23.Синтаксис. Словосполучення. Різновиди словосполучень за способом зв’язку між словами. Види підрядних словосполучень. Фразеологічні, лексичні, морфологічні, синтаксично нерозкладні словосполучення.

24. Речення. Ознаки речення. Типи речень за метою висловлювання та способом вираження граматичної основи.

25.Головні і другорядні члени речення, їх різновиди і  способи  вираження.

26.Складне речення. Загальна класифікація складних речень.

27.Українська пунктуація. Короткі відомості з історії пунктуації. Класифікація розділових знаків.

28.Слов’янські мови. Місце української мови серед інших слов’янських мов. Відмінності української і російської мов.

29.Старослов’янська мова, її значення для славістики. Діяльність Кирила і Мефодія. Походження слов’янського письма.

30. Методи дослідження. Головні напрями сучасного мовознавства. Мова і суспільство. Мовна ситуація. Мовна політика і мовне законодавство.

 

   
litera.spsu.ru